Beroepsbrandweerman/-vrouw

Brandweer Zone Antwerpen / 2030 / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 19 Juni 2020

Brandweer Zone Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen beschermt drie gemeenten: Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. 

Het beschermings- of verzorgingsgebied is opgesplitst in het stedelijk gebied (Antwerpen en haar negen districten, Zwijndrecht en Wijnegem), het havengebied, belangrijke waterwegen, spoorwegen, autosnelwegen, tunnels en het luchtverkeer van Deurne.

Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. We staan altijd paraat om meer dan 550.000 mensen in en rond Antwerpen te beschermen en hun veiligheid te garanderen.

De opdrachten van de brandweer zijn erg verscheiden waardoor elke dag anders is. Een brandweerman/-vrouw blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten, … Telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. Om dat goed te kunnen doen, werken brandweermannen en -vrouwen ook mee aan de opmaak van digitale interventieplannen, controleren ze hydranten en voeren ze verkenningen uit bij evenementen. De manschappen op de interventieplaats worden ondersteund door collega’s in de post voor logistieke steun. Sommigen ondersteunen de bevelvoerders door allerhande informatie op te zoeken en te delen.

Brandweer Zone Antwerpen is daarom op zoek naar gemotiveerde brandweercollega’s, die zowel op de plaats van interventie als in de post hun steentje bijdragen aan het welslagen van de opdracht van de brandweer.

Beschrijving

 

Wat doe je?

 • Als brandweerman/-vrouw bestaat je taak uit het voorkomen en beperken van menselijke en materiële schade. Dit kan onder meer volgende taken omvatten:

  • Het bestrijden van branden en ontploffingen (benaderen van de vuurhaard, bluswerkzaamheden verrichten, de schade beperken op de interventieplaats en in de omgeving, nablussen, bergingswerken uitvoeren, ...).

  • Het verrichten van verschillende technische hulpverleningswerkzaamheden

  • Het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

  • Ondersteuning leveren aan de onderofficieren en officieren als chauffeur commandowagen, seinkamerwacht of bedienaar van de commandobus.

  • Logistieke ondersteuning leveren aan de ploegen op het terrein.

 • Als brandweerman/-vrouw sta je in voor administratieve, logistieke en technische taken in de kazerne en ons beschermingsgebied.

  • Je zorgt ervoor dat het rollend en niet-rollend materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen permanent inzetbaar zijn

  • Je reinigt en houdt de kazerne in goede staat (keuken, sanitair, slaapvertrekken, ...).

  • Je controleert hydranten en andere voor de operationele inzet relevante zaken die opgesteld zijn in het openbaar domein en de openbare gebouwen (bv. bereikbaarheid markten en evenementen, ...).

  • Je voert zelfstandig kleine opdrachten of taken uit die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de dienst of ploeg (verantwoordelijke voor de was, keukenverantwoordelijke, aanspreekpunt magazijn, aanspreekpunt voor de opmaak van digitale interventieplannen, ...)

  • Je werkt mee aan de opmaak van interventieverslagen en digitale interventieplannen. Je noteert de status van hydranten in de hydrantenapp.

  • Je neemt deel aan operationele debriefings.

 • Als brandweerman/-vrouw zorg je er tenslotte voor dat je steeds in staat bent om je operationele taken te kunnen vervullen. Daarvoor hecht BZA veel belang aan specifieke vakkennis, technische vaardigheden en een constante fysieke paraatheid. BZA beschikt over zeer specifiek materieel en een modern wagenpark. Door constante opleiding en oefening sturen we onze werking bij in overeenstemming met de steeds veranderende risico’s. Samengevat:

  • Je houdt je fysieke conditie op peil. 

  • Je neemt deel aan oefeningen, zowel intern als extern.

  • Je volgt permanente en voortgezette opleidingen, zowel intern als extern. 

Voor meer gedetailleerde informatie over de functie van brandweerman, verwijzen we naar het functieprofiel zoals omschreven in het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (bijlage 1).

 

 

Profiel

 

Wat verwachten we van je?

 • Je bent communicatief ster

 • Je hebt een goede mentale conditie

 • Je kan zowel zelfstandig als in een team met een hiërarchische structuur werken.

 • Je bent handig en beschikt over een technische basiskennis (niveau secundair onderwijs)

 • Je bent leergierig en wil je tijdens de loopbaan blijven bijscholen om je kennis up-to-date te houden

 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en veiligheidsbewustzijn. Je streeft kwaliteit na en houdt je aan afspraken, procedures en dienstnota’s. Je werkt systematisch, accuraat en consequent

 • Je beschikt over een goede fysieke conditie. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je dient aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van brandweerman/-vrouw: 

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.

 • Je bent minimum 18 jaar.

 • Je beschikt over een geldig federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, het middenkader of het hoger kader zoals bepaald in het Koninklijk Besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone (indien je momenteel operationeel in dienst bent bij een andere hulpverleningszone ben je vrijgesteld van het FGA).

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit bewijs je aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, dat maximum 3 maanden oud is op de uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, kan je een schriftelijke toelichting voorleggen.

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.

 • Je beschikt over een rijbewijs van tenminste categorie B.

 • Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands.

Opgelet! Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen uiterlijk op 19 juni 2020!

Voor alle informatie: zie onze INFOBROCHURE of op onze SITE (www.werkenbijdebrandweer.be).

Aanbod

Ook hier: zie onze INFOBROCHURE of op onze SITE (www.werkenbijdebrandweer.be).