Algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden.

De FOD Binnenlandse Zaken wijst alle aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de gegevens op deze website. De FOD is evenmin  aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie beschikbaar op de website.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De FOD Binnenlandse Zaken publiceert de oproep tot kandidaten voor vacante plaatsen van de hulpverleningszones, maar de FOD is niet aansprakelijk voor de inhoud of de correctheid van deze vacatures.
De FOD Binnenlandse Zaken publiceert de oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest (FGA) georganiseerd door de opleidingscentra voor de civiele veiligheid, maar de FOD is niet aansprakelijk voor de inhoud of correctheid van de oproep of de proeven tot het behalen van het FGA.

De via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.
De FOD Binnenlandse Zaken is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die virussen kunnen veroorzaken.
De website en de informatie erop wordt gebruikt op eigen risico.
De FOD Binnenlandse Zaken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade bij het gebruik van deze website.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten met inbegrip van links vervat in die websites, of daar op een andere manier naar verwijzen, waarover de FOD geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De FOD is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan; het plaatsen van links houdt niet noodzakelijkerwijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites in.

Alle informatie op deze site worden beschermd door het auteursrecht en mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden.

De Belgische wetgeving is van toepassing op het gebruik van deze website. In geval van betwistingen zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.